Potřebujete poradit?
+420 725 724 317 (Po – Pá: 8 – 18)

Obchodní podmínky

Kupní smlouva
Odstoupení od smlouvy
Postup při odstoupení od smlouvy
Reklamační řád
Ochrana osobních údajů
Ustanovení závěrečná

Zboží není na skladě

Obecná ustanovení

1)      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.miminiki.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2)      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, v platném znění.

Definice

1)      Prodávající je právnická osoba M&M LEATRADE s.r.o., Nádražní 342, 293 01 Mladá Boleslav-Čejetičky IČO: 03796680, DIČ: CZ03796680. Uvedená adresa sídla prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování.

2)      Kupující je zákazník našeho internetového obchodu.

3)      Spotřebitel je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

4)      Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

1)      Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Objednávka kupujícího, zaslaná e-mailem, je neprodleně prodávajícím potvrzena e-mailem na adresu kupujícího, což znamená v konečném důsledku potvrzení jejího přijetí, zařazení do el. systému e-shopu a zároveň i akceptaci objednávky a tedy okamžik uzavření kupní smlouvy.

2)      Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva závazná.

3)      Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

4)      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

Zboží není na skladě - v případě, že již není požadované zboží na skladě, vždy se nejdřív snažíme navrhnout alternativní řešení výhodné pro zákazníka. Pokud však nejsme schopni se v době e-mailové či telefonické komunikace se zákazníkem domluvit, objednávka bude automaticky zrušena.

Jedná-li se o falešnou objednávku - jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). Stejně jako v obou předchozích případech se provozovatel pokusí spojit se e-mailem či telefonem se zákazníkem a vyjasnit vzniklou situaci.

V případě, že nebude zboží na dobírku převzato kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou odesláním zásilky na adresu objednavatele. 

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě zrušení objednávky, když kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, v platném znění, může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení musí být v písemné podobě. Odstoupení od smlouvy neznamená nevyzvednutí objednávky u prodávajícího nebo nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího. V případě nepřevzetí zásilky máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a souvislé práce).

V případě odstoupení od kupní smlouvy, ponese kupující náklady na vrácení zboží a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou (§ 1820 odst. 1 písm. g).

V případě potravin či dalšího zboží osobní spotřeby vč. zboží drogistického, které není opatřeno výrobními čísly či jinou identifikační značkou, nelze od uzavření kupní smlouvy odstoupit, neboť nelze prokázat, že by se jednalo o zboží dodané prodávajícím a svou povahou se jedná o zboží, u kterého by mohlo dojít při porušení obalu a použití ke kontaminaci a k porušení hygienické nezávadnosti, prodávající z téhož důvodu je povinen potravinářské a drogistické zboží dodávat pouze v původních nepoškozených obalech od výrobce.

Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na adresu prodávajícího odstoupení od smlouvy, v kterém musí uvést číslo objednávky a číslo svého bankovního účtu, na který bude vrácena kupní cena. Poté zašle vrácené zboží na adresu sídla prodávajícího a to pojištěným balíkem. Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (například pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy nebo pouhé doručení písemného odstoupení bez vrácení zboží), nebude akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je oprávnění prodávající od smlouvy odstoupit.

Platbu za objednané zboží je možno realizovat více způsoby, buď poštovní dobírkou s využitím služeb kurýrních služeb nebo bankovním převodem (do 7 dní), kdy částka musí být převedena na účet prodejce před odesláním zboží nebo využitím platby platební kartou.

Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.miminiki.cz. U většiny výrobků probíhá odeslání následující pracovní den od přijetí objednávky. K této době je nutné ještě připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy.

Zboží je zasíláno kurýrními službami.

Reklamační řád

1)      Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2)      Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

3)      Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu způsob uvedení zboží do provozu je znám, neboť to plyne z povahy věci.

4)      Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu info@miminiki.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

5)      Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

6)      Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů GDPR

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o Ochraně osobních údajů.
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?
Jsme společnost M&M LEATRADE s. r. o., IČ 03796680, sídlem Nádražní 342, 293 01 Mladá Boleslav-Čejetičky, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 237893, Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou uchovány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 725 724 317 nebo na e-mail: info@miminiki.cz.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na vaši adresu).
• Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
• Marketing – zasílání informačních zpráv (newsletterů)
Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), využíváme k zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho přání nebo souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení.
V obou případech můžete zasílání našich e-mailových zpráv odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
• Fotografie
Vámi poskytnuté fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu (fcb – soutěže). U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků. Pokud je uvedeno jméno, děje se tak výhradně na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

• Cookies
Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat nebo využít anonymní režim prohlížeče webových stránek.

4. Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
• MarketGuru, s.r.o., IČ 03222047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83959, jako administrátor webového řešení
• Zásilkovna s.r.o., IČ: , zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 193628, jako přepravní společnost
• General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184, jako přepravní společnost
• PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01, Říčany-Jažlovice , IČ 25194798, zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 105858, jako přepravní společnost

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme při jejich výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@miminiki.cz.
Máte právo na informace, které je naplňováno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či nabídkou produktů a služeb vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho přání a souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

7. Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Ustanovení závěrečná

1)      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2)      Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

3)      Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají opravdu o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

4)      Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 25. 5. 2018.

Milá komunikace Krásný sortiment Možná někdy potřeba počítat s delší dodací lhůtou - paní se snaží vyjít vstříc
Ověřený zákazník, před 2 měsíci, 2 týdny
Při objednání v úterý byl termín dodání ve čtvrtek, když do pátku zboží nedorazilo tak při zavolání n auvedeny telefon nikdo nebral - ani v pátek ani v pondělí. Pak mě telefon 3x prozvonit ale zase jen při zpětném volání někdo nevzal (možná mají odchozí bránu). Po týdnu od objednání mi přišel Email že zboží je expedováno - tzn že pravděpodobně dojde o týden později než bylo přislíbeno - vzhledem k tomu, že jsem obchod vybral právě z důvodu včasneho doručení tak obchod nedoporučuji - nelze se tam dovolat a zboží neodešle v termínu.
Ověřený zákazník, před 2 měsíci, 4 týdny
Zboží pěkné, výběr dostatečný, rychlé dodání. Přehlednost stránek, rychlé dodání.
Ověřený zákazník, před 3 měsíci, 3 týdny
Jsem opravdu velmi nadšená z nákupu na tomto e-shopu! Velmi ráda doporučuji! Rychlost dodání, komunikace
Ověřený zákazník, před 5 měsíci, 3 týdny

Nenechte si proklouznout mezi prsty
...slevy, akce a novinky ze světa usměvavých dětí.